Merk! Det er ingen guide, du går turen selv.

Havnepromenaden i Oslo

Havnepromenaden er ett av de bærende elementene i Fjordbyen, Oslos store byutviklingsprosjekt på 2000-tallet. Promenaden knytter Frognerkilen i vest med Alnas utløp i øst. Havnepromenaden er et av Oslos mest synlige varemerker, og strukturene som er formet kommer til å være styrende for hvordan Oslo vil bli oppfattet av innbyggere, besøkende og turister i lang tid fremover. Strategiplanen er gjeldende til 2040.

Liten historikk. Det ble etablert et samarbeid på tvers mellom Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Havn KF for å sikre en langsiktig, bærekraftig planlegging av området. White arkitekter i samarbeid med Rodeo arkitekter og Marius Grønning, utarbeidet en prinsipp- og strategiplan for utvikling av den 9 km lange havnepromenaden. Oppdraget bestod av å utvikle en strategi; dvs. beskrive hvordan området skulle utformes, hva den skulle inneholde og hvordan planen kunne gjennomføres over to tidsperspektiver – 2014 og 2030.

Prinsipp- og strategiplan ble bredt forankret med mål om å styrke sammenhengen mellom omliggende by og fjord, heve stedskvaliteten og skape en opplevelsesrik promenade. Det ble laget designprinsipper med utgangspunkt i de menneskelige behov, som å skape bevegelse, aktivitet, lek, hvile og et møtested som kunne bidra til økt integrering. En langsiktig plan, basert på de ulike delområdenes unike kvaliteter, ble utarbeidet.

Strategien ‘Testbeds’ var et viktig grep for rask oppstart. Den hadde til hensikt å prøve ut aktiviteter og innhold gjennom å bygge sosiale nettverk i midlertidige paviljonger langs promenaden. Dette var eksempelvis kunstprosjekt, aktiviteter, utstilling eller forslag til utendørsmøblering. Promenaden ble også fylt med arrangementer og aktiviteter i regi av store og små kulturaktører, organisasjoner, idrettslag, frivillige organisasjoner og foreninger, offentlige virksomheter samt private bedrifter.

Hele strekningen langs Havnepromenaden er merket med en sterk oransje farge og gjenkjennbare markører. Trasémerking på bakken, gjerder, vegger og stolper i tillegg til 14 små og store oransje kontainere er plassert nøysomt ut for å kunne lede og orientere besøkende på ferden. Hver av de oransje kontainerne inneholder informasjon om de ulike stedenes historie og om hvilke planer som ligger for fremtiden på akkurat dette stedet. De er fargerikt illustrert og man kan spotte spesialetterforskerne Krüger & Krogh kjent fra “Brennpunkt Oslo”, tegnet av Bjarte Agdestein, Endre Skandfer og Ronald Kabcek. MMW har designet containerne.

Prinsipp- og strategiplanen ble vedtatt av Bystyret 1. februar 2017 som veiledende for det videre arbeidet med Havnepromenaden i Oslo. Planen har satt og setter fremdeles klare rammer for fremtidig utvikling av Havnefronten, og felles samarbeidsplattform mellom private og offentlige aktører. Den vedtatte planen legger føringer for det videre arbeidet med Havnepromenaden i årene som kommer. Planen gjelder til 2040.

Illustrasjon: White arkitekter

Harbor Promenade
You can walk almost a mile along the fjord, from Sørenga to Frognerkilen, uninterrupted. The Harbor Promenade is one of Oslo´s most visible landmarks, and one of the main elements of the Fjord City plan, the city´s revitalization strategy to redevelop the city´s historically industrial waterfront into an active public space and it is the city´s largest investment.

Close cooperation was established between city building directorates and the Port of Oslo in order to guarantee long-term sustainable planning for the area. White Architects working together with Rodeo Architects and Marius Grønning developed a principle and strategy
plan. The goal was to secure connection between the surrounding urban fabric and the fjord, re-generate area quality and create an active public promenade. Design principles were guided by public needs, such as creating mobility, recreation, rest and meeting places/cultural venues to assist in increased integration.

The strategy `Testbeds´ was conceived in order to test different actvities and content through building social networks in temporary pavilions along the promenade. A program of
varying arrangements and activities was also tested. The principle and strategy plan has been passed by the Oslo Council and applies through 2040.

Skroll til toppen