søndag kl. 14.00-16.00

Innholdsrike og arealeffektive eneboliger

Persbråten 1F 

Persbråten 1 A‐F grenser til tre eiendommer med svært ulike bebyggelsesstrukturer. Tomten er omfattet av småhusplanen.  Ønsket var en kvalitativ fortetting med frittliggende eneboliger med et helhetlig arkitektonisk uttrykk som både har en egen identitet og samtidig spiller sammen med omgivelsene.

De seks eneboligene fungerer som megler mellom de ulike bebyggelsesstrukturene i området. Boligene er organisert rundt en felles allmenning som gir kjøreadkomst og samtidig fungerer som møtested for beboerne. Boligene har direkte utgang til private hager og sørvest-vendte takterrasser. Hagearealer og vegetasjon på alle sider av tomten bidrar til å opprettholde det grønne preget.

Boligene er innholdsrike og arealeffektive med fleksible planløsninger som gir mulighet for ulik bruk. De sjenerøse vindusflatene gir gode dagslysforhold og kontakt med de grønne omgivelsene.

Bebyggelsen framstår både som variert og homogen, og godt tilpasset bebyggelsen i nærområdet.
MORFEUS AS arkitekter.

Foto: MORFEUS AS arkitekter

Area efficient detached housing
The project at Persbråten 1A-F borders three properties with very different building structures. The site is governed by special regulations for detached housing. The scope was quality densification featuring detached houses with a holistic architectural expression which both plays well with the neighbors as well as retaining an architectural identity. The six houses function as brokers between different in the area. The houses are organized around a common area giving access as well as providing a meeting place for the residents. The houses have direct access to private gardens and southwest-oriented roof terraces. Gardens and vegetation on all parts of the site add to the overall green effect. The houses are area efficient with flexible plan solutions giving the possibility for varied use. The generous windows give good daylight and contact with green surroundings.

Skroll til toppen