2016-090

90 Isdammen

Før kjøleskapets tid var isproduksjon både et basisbehov og en luksuriøs norsk eksportartikkel. Isdammen er et interessant stykke landskapsarkitektur og industrihistorie. Dammen var kunstig anlagt – etter funksjonelle krav som et hvilket som helst annet produksjonssted – og dannet kjernen i et lite industrisamfunn. I dag er Isdammen et idyllisk badested. Husene brukes til forskjellige aktiviteter som friluftsliv, konsert og dans. Gratis visning av den internasjonalt anerkjente kortfilmen Isdammen.

Isdammen ble kunstig anlagt i 1920-årene på et sted hvor det tidligere var myr. Familien Høvik, som bodde på stedet hadde isproduksjon som levebrød. Isen ble opprinnelig saget opp for hånd, senere ble en elektrisk sirkelsag tatt i bruk. Den ble lagret med sagflis som isolasjon. For å transportere isblokkene fra dammen og ned til lagerplassen ble det brukt en «kjerrat» – Det vil si et slags transportbånd drevet av en motor. Produksjonen var virksom fram til vinteren 1967–68, altså lenge etter at kjøleskapet hadde gjort sitt inntog. Familien Høvik leverte isen direkte til kundene, som kunne være fiskebutikker, hoteller m.m. Bygningene og området rundt er satt i stand i regi av Bjerke bydel og brukes aktivt av ulike organisasjoner. Husene leies også ut til forskjellige arrangementer. Kjernen i hovedhuset er sannsynligvis fra tidlig 1900-tall, men huset har blitt påbygd senere, antakeligvis på 1950 og 60-tallet. De andre husene ved dammen er satt opp omtrent samtidig som påbyggingen, altså i etterkrigstiden. Bydelen arbeider også med å få restaurert de gamle redskapene som ble brukt i forbindelse med isproduksjonen. Skogområdet rundt har mange spor etter tidligere virksomhet. De mange steinbruddene i området forteller om uttak til kantstein, bygningsstein, pukk og grus. I skogen fantes tidligere spredt bebyggelse bestående av brakker og mindre hytter. Her bodde anleggsarbeidere, steinhoggere og uteliggere. I den siste gruppen fantes en del tidligere krigsseilere. Et av de bevarte husene på isdammen kan gi et inntrykk av hvordan disse enkle hjemmene var. Det er bygget av gjenbruksmaterialer, og tilhørte en skytebas som jobbet i steinbruddene i nærheten. Oslo politi hadde en «opprydningsaksjon» på 1960-tallet i samarbeid med Brannvesenet. Nesten alle hyttene ble da brent og fjernet fra området. Isdammen og skogområdene rundt er i dag idylliske friområder, og brukes i sommerhalvåret til konserter, dans og kulturaktiviteter.

Adresse

Årvollveien 85, 0590 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2016 kl 11-17

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.