Gatetunet ved Møllergata skole er oppgradert og utformet av Asplan Viak for Vann- og avløpsetaten for å håndtere overvann. Regn- og plantebed, vannrenner, bygulv, gatemøbler og belysning er utført i varige materialer med varierte detaljer. Sammen bidrar disse til et funksjonelt og sanselig gaterom som innbyr til lek.

Et pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering hvor grå- og blågrønn infrastruktur bidrar til å skape en attraktiv oase for bybarna og øvrige beboerne sentralt i Oslo sentrum. Viktige virkemidler er en kombinasjon av frodig vegetasjon i regnbed, åpne vannkanaler og vannskulpturer. Overvannet brukes som en nyttig ressurs i det urbane landskapet.

Vannelementer i kombinasjon med vannrenner innbyr til lek og trivsel, samtidig som de frakter avrenning trygt og åpent fra et sted til et annet. Vannelementene er skulpturelle med og uten vann og fungerer også som sittemøbler. Det benyttes gangbaneheller gjennom regnbedene, granittlisenner (tilbakeføring av de gamle kjerresporene), naturgrus under eksisterende trær, gressarmering på HC-plassene samt gjenbruk av lokal storgatestein.

Det er til sammen 16 bed i gatene, inkludert 9 regnbed. Det er valgt totalt fire regnbed-oppbygninger og to filtermedie-blandinger for å lære mer om hva som er beste praksis. I tillegg er det testet ut staude- arter som tidligere ikke er benyttet i regnbed, for å lære mer om vegetasjonsbruk i regnbed. Beplantningsmønsteret er robust slik at en art kan ta over for en annen art om den ikke trives, og det er ikke tydelig skille mellom beplantning i regnbed og i vanlige bed. Fire hovedarter skal være gjennomgående i en staudeblanding med 25 ulike arter. Eng eller naturlig vegetasjon er inspirasjonskilden, og det legges opp til prydgress som sørger for struktur gjennom hele året.

Adresse

Deichmans gate og Wilses gate, 0178 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Klokken 11-13