• Foto: Thomas Rønhovde

Lund Hagem Arkitekter AS

Det er anlagt en barnehage med fire avdelinger i Stripe B. Barnehagen har to adkomstsituasjoner; fra syd via den offentlige passasjen og fra nord i fra Trelastgata. Bygget er avlangt og orienter i en syd-nord akse. Tekniske rom, lager og flerparten av våtrommene er lagt i inn mot bakveggen mot som grenser til Stripe A . Innganger, kjøkken, allrom og baser vender ut mot lyset og uteoppholdsarealene med store vinduer. Barnehagen har direkte utgang til uteoppholdsarealet som er fordelt på Stripe B, C og D.

I henhold til reguleringsbestemmelsene for Barcode  er hver stripe, både bebygde og ubebygde, utarbeidet med sin egen identitet, form og materialbruk. Byggenes yttersjikt varierer i tråd med dette med ulik materialitet, farge og design.

Fasadenes utforming består av et dobbelt sjikt; en indre gjennomgående klimaskillende vegg med åpninger (dører/vinduer) og et ytre semitransparent sjikt som fungerer som balkongfasade og et romskapende element. Åpningene i yttersjiktet varierer i størrelse og gir balkonger / inngangssoner  individuelle kvaliteter og et lett og variert uttrykk.

Det er innpasset en rik variasjon av boligtyper i «rekkehus» og leilighetstårn. Boligene fremstår lyse og åpne og er planlagt med tanke på god sirkulasjon og fleksibel brukav boenheten. Hovedtyngden av leilighetene har to-sidige fasader, og utsyn både mot nord og syd. Prosjektet inneholder Norges høyeste bolighus på 20 etasjer.

Barnehagen er sentralt plassert i 1. etasje mot kvartalets indre skjermede uterom, alle næringslokaler i prosjektet er lokalisert i 1.etasje vendt mot og med inngang fra tilliggende gate. I stripe B13b er det i tillegg lagt inn rulletrapp og heis ned til et større næringslokale i kjeller.

Barcode Felt B13 stripe a,b,c,d og e. Byboliger i Oslo sentrum, Bjørvika

Prosjektet strekker seg over 5 tomtestriper i Barcode og bebygger 3 av disse. 227 leiligheter, barnehage, samt lokaler for handel/ bevertning/ kultur fyller bebyggelsen.

Bebyggelsen er utformet med 3 boligtårn på 14-20 etasjer, 1 i hver bebygde tomtestripe, basebygg med urbane «rekkehus»på 3 etasjer med inngang fra egne gårdsrom, samt et basebygg på 1 etasje med en 4 avdelings barnehage.

Boligtårnenes plassering åpner for diagonale siktlinjer gjennom området og ivaretar for boligene mest mulig sol, luft og utsyn.

Samtlige takflater benyttes til utearealer. Tårnenes takterrasser har vegetasjon fra det lokale øylandskapet man har utsikt til. Alle bygninger har minimum 50% grønne tak.

Uteoppholdsareal på ubebygde deler av tomtestripe d og c samt basebyggenes takterrasser i tomtestripene b og a, skaper et terrassert uterom på flere nivåer som strekker seg fra øst med stigning mot vest. Hoveddelen av dette arealet som både representerer felles uteareal for boligene, utearealer for barnehagen, samt private uterom for byhusene, ligger godt orientert i forhold til sol, lys og utsikt. Utearealene er samtidig skjermet fra omkringliggende gater.

Adresse

Trelastgata 23, 0191 Oslo

Tidspunkt

Lør 23. sept kl 15-17

Tidspunkt

Arkitekt Per Suul fra Lund Hagem Arkitekter AS er tilstede