Tollbodgaten 10, Den gamle Krigsskolen

Bygningen har i over 200 år huset nasjonens eldste akademiske utdanningsinstitusjon, etablert 60 år før Universitetet i Oslo.

Norges kansler, Jens Bjelke fikk skjøte på eiendommen ved et «skinnbrev» 19. april 1629. Bygningen ble antagelig ferdigstilt på 1630-tallet og er gjengitt på Geelkercks prospekt av Kvadraturen fra 1648. Den var på to etasjer med høyt valmtak, med to lave, fremstikkende fløyer. Mot Dronningens gate løp en høy mur. I 1761 ble gården om- og tilbygget til et rokokkoanlegg, med høyt mansardtak, innvendige stukktak og ny fasade etter tegninger av arkitekt Reichen. Bernt Anker kjøpte gården i 1798 og forærte den senere til Krigsskolen ved et gavebrev i 1802. Undervisningen kom i gang fra desember 1803. Krigsskolen flyttet fra bygningen i 1899, først til St. Olavs plass, senere til Akershus festning.

I 1898 solgte Staten Tollbodgt. 10 til murmester Hansen. Dette ble det protestert på, fordi gavebrevet fra Bernt Anker var stilet til Krigsskolen, ikke til Staten. Stortinget måtte derfor omgjøre salget og den 4. august 1902 ble nytt skjøte utstedt til Staten v/ Forsvarsdepartementet.

Fra 1940–45 var Hirdens hovedkvarter forlagt her. En sabotasjeaksjon med sprengstoff den 7. november 1944 gjorde stor skade på stukktakene.

Frem til våre dager har gården vært aktivt benyttet for utvikling av offiserenes profesjonsidentitet. I 2018 ble det gjennomført mer enn 300 møter og arrangementer i bygget. Tollbodgaten 10, den gamle Krigsskolebygningen ble fredet ved forskrift 06.05.2004.

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å avhende Den gamle krigsskole i Tollbugata 10. Arbeidet pågår, det har ikke meldt seg andre offentlige kjøpere og planen er derfor at bygningen nå tømmes og snarest legges ut for salg til private.  Foreningen Krigsskolens Venner har, sammen med Oslo Byes Vel og engasjerte ildsjeler, tatt initiativet til å etablere «Stiftelsen Den Gamle Krigsskole».

Stiftelsens første mål er å forhindre at legendariske Tollbugata 10 blir solgt til private interesser, deretter å overta, rehabilitere og drifte eiendommen på økonomisk drivverdig basis. Krigsskolen er et nasjonalt felleseie som skal reflekteres i fremtidig bruk av bredere grupper, men fremdeles med åpning for Forsvarets og Krigsskolens egne behov for bruk gjennom temporær fremleie på kommersielle vilkår.

Vedlikeholdet er forsømt gjennom flere tiår, og det vil kreve betydelige investeringer å sette bygget i god stand for videre bruk. Arkitekt Niels Torp har utarbeidet en mulighetsstudie for videre utvikling av eiendommen. Tanken er oppgradering til et formidlingssted for husets og strøkets historie samt moderne kontor- og konferansesenter, selskapslokaler, konsertlokale i antikvariske miljøer, mm. innenfor de rammene som fredningen av bygget tillater.

Adresse

Tollbodgaten 10, 0158 Oslo

Tidspunkt