lørdag kl 12.00 -15.00

Vega scene

Rødt bygg med blågrønt tak
Hausmanns gate 28

Kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer, og har et særegent blågrønt tak. Arkitekt er Asplan Viak.

Vega Scene er en uavhengig arena for visning av kvalitetsfilm, og et visningssted for nyskrevet dramatikk. Forestillinger i kino- og teatersal skal ofte følges opp av andre aktiviteter i huset, og det er lagt betydelig vekt på supplerende fasiliteter utenfor salene, som romslige publikumsarealer og en egen debattsal. Fasadene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Dette er uvanlige kvaliteter for funksjoner som ofte legges til kjellerarealer.

Bygget er prosjektert med et blågrønt tak der det er plantet over 20 arter som hører hjemme i Osloområdet. Disse plantene er ikke i vanlig handel, og ble derfor dyrket opp av Ljono Stauder fra frø innsamlet langs Oslofjorden. Utvelgelse av planter og jordblanding er gjort i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I samarbeid med Bergknapp AS og Protan AS ble det utviklet en ny og banebrytende løsning som håndterer fremtidens 20 års regnhendelser (dagens 200 års regn) på taket. Vega Scene oppføres som et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader, og er som første kulturbygg i Norge BREEAM-klassifisert med sertifiseringsnivå «very good».

NVE har målestasjoner på taket og forsker på takets vannhåndtering. Asplan Viak, i samarbeid med NIBIO, forsker på utviklingen av vegetasjonen på taket.

 

Foto: Asplan Viak

Vega Scene – red building with blue green roof
Vega Scene is composed of three movie theaters, a theater space, a debating space, public facilities and offices, and is characterized by a blue green roof. Vega Scene is a non-aligned arena for presenting quality cinema, and a location for
experiencing contemporary drama. Exteriors facing Hausmanns gate, Elvebakken and Vegaparken are transparent in order to expose interior activity to the street and lower the threshold for participation. These are unusual qualities for functions often relegated to basement areas.

Over 20 species of plants local to the Oslo area have been planted on the roof of the
building. These plants are not readily available and have therefore been cultivated especially by Ljono Stauder from seeds collected by the Oslo Fjord. The choice of plants and the soil mixture was achieved in cooperaMon with the Norwegian InsMtute of Bioeconomy (NIBIO). A new and revolutionary solution for handling future 20-year rainfall situations (currently 200-year rainfall) on the roof was developed in cooperation with Bergknapp AS and Protan AS.

Vega Scene was categorized as low-cost construction in order to minimize rental costs and is the first cultural building in Norway with a BREEAM classification cerMfied as `very good´. The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) monitors rain and water levels and effects on the roof. Asplan Viak, together with NIBIO, constantly research the evolution of the vegetation on the roof.

Skroll til toppen